Historia


Historia wsi i parafii Dachnów. Pierwsza osada znajdowała się w lesie przy skrzyżowaniu dróg prowadzących na północ w kierunku wsi Folwarki na południe w kierunku Oleszyc i na zachód w kierunku Dzikowa. Dziś w tym miejscu widoczne są kurhany. Później powstały siedziby ludzkie nad stawami pod lasem rozbudowując się na wschód i południe i stworzyły najstarszą cześć wioski zwaną Podlasem. W drugiej połowie XTV w wraz z rycerskim rodem Ramszów z Fulsztyna, który objął w posiadanie Oleszyce z okolicznymi wsiami, napłynęli na te ziemie osadnicy z Niemiec. Osiedlili się oni na terenie dzisiejszego Dachnowa, niedaleko osady "Podlasem" przy trakcie prowadzącym z Oleszyc. Wybudowali tam kilka domów oraz kilkanaście szop pokrytych słomą o dużych wysokich dachach. Była tu konna stacja pocztowa stojąca na trasie Bełżec- Przemyśl. W równej okolicy duże dachy były widoczne z daleka, dlatego okoliczna ludność nazwała osadę Dachnowem, zaś mieszkańcy osady Podlasem nazwali ją Niemce. Nazwa Dachnów przyjęła się później dla całej wsi, zaś nazwa Niemce pozostała do dziś tylko nazwą pierwszej części wioski, gdzie mieszkali Niemcy. Z początkiem XVI wieku cały klucz majątku Oleszyce wraz z Dachnowem przechodzi z Rodziny Ramszów na własność Jadwigi z Tarłów Czecharzewiczów Sieniawskiej, żony Hieronima Sieniawskiego, wojewody Ziem Ruskich. W pierwszej połowie XVI wieku należy Dachnów do parafii Oleszyce. Powstaje tu mały dwór z gorzelnią. Właściciele dworu sprowadzają nowych mieszkańców, osadzają ich na Górce i zatrudniają jako piekarzy, stąd nazwiska Piekarz i zruszczone Pekar. Również w pierwszej połowie XVI wieku koło dworu pod lasem została wybudowana Cerkiew prawosławna, dla napływowej ludności prawosławnej, która zajmowała się karczowaniem lasu, odstawiając drewno do Lubaczowa. W XVII wieku na Dachnów spadają klęski: kilkakrotny najazd hord tatarskich, oraz zaraza, na którą umiera wiele ludzi. Wtedy dwór sprowadza chłopów z okolic Bełżca i osiedla ich za dworem, nazywając ich Zadwornymi. Buduje też karczmę a powstającą za nią część wioski nazywają Zakarczmą. Przybywa wtedy rodzina szlachecka Mandelskich, która wraz ze służbą osiedla się między zakrętem gościńca Bełżec-Przemyśl nad potokiem. Osiedle swoje nazwali Miasteczko. Służbę swą nazwali Stadnikami i Pachołkami, nazwy od sprawowanej funkcji we dworze. W 1663 roku zagon tatarski uprowadza ze wschodniej części wioski Górki 27 rodzin chłopskich. Od tego czasu tę cześć wioski mieszkańcy nazwali Zamorszczyzną. W pogoni za Tatarami Jan III Sobieski stacza w 1663 roku zwycięską bitwę pod Cieszanowem, cały jednak jasyr Tatarzy zdążyli wymordować. Jan III Sobieski buduje w Dachnowie w miejscu starego dworu pod lasem dom myśliwski, w którym mieszkał podczas polowań. W 1744 roku przechodzą dobra Oleszyckie wraz z Dachnowem z rodziny Sieniawskich na rodzinę Czartoryskich. W 1748 roku Dachnów zastaje przez biskupa przemyskiego Bogusława Sierakowskiego wydzielony z parafii Oleszyce i przyłączony do parafii Cieszanowskiej. W roku 1749 Krzysztof książę Czartoryski daruje klucz majątku Oleszyce swojej córce Annie zamężnej za hrabią Działyńskim. W tym też roku hrabina Anna Działyńska koło miasteczka buduje nową cerkiew unicką i wyposaża ją w 60 morgów pola(1835-1849 r.). Po bezpotomnej śmierci hrabiny Anny Działyńskiej Oleszyce wraz z Dachnowern przechodzą w ręce Potockich. W 1815 roku nastąpiło przyłączenie parafii gr.-kat w Załużu do parafii Dachnów. W dniu 15 maja 1848 roku została zniesiona pańszczyzna chłopów. W roku 1860 klucz majątku Oleszyce wraz z Dachnowern przechodzi drogą ożenku Księcia Adama Sapiehy z Krasiczyna z jedną z hrabianek Potockich w ręce rodziny Sapiehów. Pod koniec XIX wieku dwór w Dachnowie zakłada duże gospodarstwo hodowlane o kilometr od wsi w kierunku Lubaczowa, do którego w 1880 roku Książę Władysław Sapieha wybudował prywatny gościniec. Gospodarstwo od imienia pierwszego ekonoma Hryńka- zostało nazwane Hryńkowem. W 1897 roku pożar niszczy domy Miasteczka, a 19 marca 1900 roku nowy pożar niszczy ogromną część wsi Dachnów. Od tego wydarzenia co roku w dniu 19 marca odprawia się uroczysta Msza święta o opiekę św. Józefa nad Dachnowern. W 1918 r. następuje wyzwolenie Polski spod zaborów. W 1920 powstaje Dom Strzelca "Sokół", oraz rozpoczęto rozpoczęto budowę nowej szkoły. W 1928 r. mieszkańcy wsi budują pomnik w 10 rocznicę Niepodległości Państwa Polskiego. W przeddzień otwarcia i poświęcenia, pomnik został przez Ukraińców zbezczeszczony. W tym też roku powstała myśl o budowie kościoła rzymskoŹkatolickiego w Dachnowie, jako kościoła filialnego parafii Cieszanów. Przez 10 lat gromadzono materiały na budowę kościoła i zbierano ofiary pieniężne po kweście. Pani księżna Sapieżanka z Oleszyc ofiarowuje 2 działki pod kościół, 2 ha pola i 10 000 zł, Władysław Sapieha 10 000 zł i Adam Sapieha 10 000 zł. Mieszkańcy wsi, a ściślej wyrażając się Komitet Budowy Kościoła posiadał 48 000 zł, 120 m3 drewna z lasu gromadzkiego, które sprzedano a kupiono cegłę, gdyż w pierwszej wersji kościół miał być drewniany. W 1938 roku gdy już był zgromadzony cały materiał na budowę kościoła przystąpiono do prac budowlanych. Projektantem był inż. Riibenbauer z Lubaczowa a majstrem Jan Salik z Lubaczowa. Budowę nowego kościoła popierał arcybiskup Twardowski metropolita lwowski i Wojewoda lwowski. Przeciwnikami budowy kościoła byli: Ks. proboszcz gr.-kat z Dachnowa- chodziło mu o rusyfikację Polaków i Ks. Proboszcz rzym-kat z Cieszanowa- temu chodziło o pauperyzację parafii. Wybuch II wojny światowej przerwał budowę kościoła. Pomnik stojący obok budującego się kościoła został zburzony przez Ukraińców, a kilka metrowe mury kościoła zaczęły rozbierać wojska bolszewickie, a resztę materiałów rozgrabiła miejscowa ludność. W czasie okupacji sowieckiej parafia Cieszanów była pod okupacją Niemiecką, dlatego ludność Dachnowa chodziła do kościoła do Lubaczowa i Oleszyc. Od 1946 roku obsługują kościół (cerkiew) w Dachnowie księża z Cieszanowa. W dniu 15 grudnia 1965 roku w Dachnowie zostaje utworzony przez, J.E. Biskupa Jana Nowickiego wikariat eksponowany, a 25 lipca 1975 roku zostaje erygowana parafia przez J.E. Biskupa Mariana Rechowicza. Pierwszym proboszczem tej parafii był Ks. Mgr Janusz Popławski. Początkowo zamieszkał w małej wiejskiej chatce krytej słomą, a później wybudował na 15 arowej działce ofiarowanej przez Józefa Szczerbiwilka nowa plebanię. Od 1 IX 1982 nowym Proboszczem zostaje Ks. Jakub Solilak. Pragnieniem i ambicją parafian było zbudowanie nowej świątyni. Przez 5 lat starano się o odebranie działki, na której przed wojną zaczęto budowę kościoła i wyłączenie jej z produkcji rolnej. Po przełamaniu wszelkich barier i otrzymaniu zezwolenia na budowę kościoła 18 marca 1989 roku przystąpiono z wielkim zapałem do wykopów pod fundamenty i innych prac budowlanych. Po dwóch latach ciężkich prac kościół w stanie surowym został nakryty. Kierownik budowy Józef Krawiec, murarze, pomocnicy, cieśle, zbrojarze pracowali w czynie społecznym, bezpłatnie. Kościół powstał dzięki staraniom Ks. Proboszcza, ofiarności parafian i ich ciężkiej bezinteresownej pracy. W tym samym czasie rozpoczęto budowę nowej szkoły w Dachnowie. W dniu 3 czerwca 1991 roku r Ojciec Święty Jan Paweł II na stadionie w Lubaczowie podczas Mszy świętej poświęcił pamiątkową tablicę do kościoła w Dachnowie, a 5 grudnia 1992 roku ordynariusz nowo powstałej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Bp. Dr Prof. Jan Śrutwa poświęcił kamień węgielny i odprawił pierwszą Mszę św. w nowym kościele. Od tego poświęcenia kościół zaczął funkcjonować jako kościół parafialny. W tym samym dniu Ksiądz Biskup poświęcił nową szkołę w Dachnowie. W dniu 28 VI 1994r. została sprzedana plebania przy cerkwi, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczono na zakup pająków i kinkietów oraz na ułożenie posadzki w kościele. W połączeniu z kościołem wybudowano nowa plebanię, gdzie od 1993 roku zamieszkał ksiądz. W 50 rocznicę powrotu Sybiraków do Ojczyzny 3 maja 1997 roku pan Jan Pryma i Sybiracy ufundowali dużą figurę Matki Bożej Niepokalanej, która została umieszczona w grocie. W tym samym dniu poświęcono tablicę pamiątkową powrotu Sybiraków do Ziem Ojczystych, Sztandar Szkoły i nadano imię Szkole Podstawowej w Dachnowie- im. Marii Moralewicz. W nowy rok 2000 i wiek XXI cała wspólnota weszła poprzez czuwanie modlitewne i Mszę świętą wraz z procesją o północy. W 2001 roku zostało zmienione ogrodzenie cmentarza grzebalnego na cementowe elementy. Z inicjatywy Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie i miejscowej społeczności został odbudowany pomnik upamiętniający odzyskanie Niepodległości w roku 1918 a zniszczony tuż przed jego poświęceniem w 1928 roku. Dzięki dotacji z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Władzom Samorządowym i mieszkańcom Dachnowa został on poświęcony 3 maja 2003 roku. W listopadzie 2003 roku odbyły się w Dachnowie w budynku szkoły trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne dla rodzin z całej okolicy i Dachnowa. Zgromadziły one wiele rodzin, a 103 osoby w różnym wieku złożyły przyrzeczenia abstynenckie. "Z Matką Odkupiciela - mocni nadzieją !"- to hasło nawiedzenia naszej Diecezji przez Kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nasza Wspólnota Parafialna w dniach 16 i 17 kwietnia 2004 roku przeżywała swoje nawiedzenie. Od 6 grudnia 2004 roku jest mianowany w Parafii administrator, który pomaga w prowadzeniu parafii schorowanemu Proboszczowi. Przełom marca i kwietnia 2005 roku to czas modlitwy z cierpiącym Papieżem Janem Pawłem II, oraz Jego śmierć i pogrzeb. Wdzięczni za czas pontyfikatu i posługi Parafianie fundują pomnik Wielkiemu Papieżowi i Rodakowi, a 18 września 2005 roku umieszczają go w odremontowanej Grocie Matki Bożej. 5 września 2006 roku odchodzi po nagrodę do Pana długoletni Proboszcz Ks. Kan. Jakub Solilak. Wdzięczni za Jego długoletnią posługę w parafii Parafianie budują nagrobek na miejscu spoczynku na cmentarzu w rodzinnych Bihalach. 27 października 2006 roku Biskup Zamojsko- Lubaczowski Wacław Depo mianuje dotychczasowego administratora parafii Ks. Stanisława Bełza proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie. 2 czerwca 2007 w Katedrze Zamojskiej J.E.Ks Bp Wacław Depo udzielił święceń prezbiteratu diakonowi Marianowi Maciołkowi. Dnia 3 czerwca 2007 Ks. Marian Maciołek odprawił swoja prymicyjną Mszę Świętą. 5 września 2007 w I rocznicę śmierci Śp. Ks. Kanonika Jakuba Solilaka J.E. Ks. Bp Wacław Depo poświęcił tablicę upamiętniającą życie i prace Śp. Ks. Proboszcza i budowniczego tej Świątyni umiejscowioną przy wejściu do kościoła. Ks. Biskup poświęcił także witraż z Duchem Świętym w nawie głownej. W dniach 9-16 lutego 2008 naszą parafię nawiedziły relikwie Bł. Karoliny Kózkówny, patronki młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 1 czerwca 2008 roku Ks. Biskup Wacław Depo odbył Wizytację Kanoniczną w naszej parafii. Ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania, spotkał się z grupami modlitewnymi, młodzieżą, ministrantami oraz Radą Parafialną. Przed sumą Pasterz Diecezji nawiedził cmentarz grzebalny oraz poświęcił krzyż i teren nowego cmentarza. Po południu spotkał się z uczniami i nauczycielami w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie.

Galera

W galerii znajdziesz zdjęcia dotyczące powyższego opisu.

galeria...LITURGIA
Dzisiaj Msza Święta:
Strona główna